Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady mladým hasičům

20. 9. 2011

 

 

 RADY MLADÝM HASIČŮM

Jak předcházet vzniku požáru ve svém domě, bytě:

Nikdy si nehraj se zápalkami nebo zapalovačem!

Nikdy si nehraj s dělobuchy a jinou zábavnou pyrotechnikou!

Nikdy si nehraj s elektrickými nebo plynovými sporáky, ani v jejich blízkosti!

Nikdy si nehraj v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo tepla - kamna!

Nikdy si nehraj s elektrickými dráty vedoucími k elektrickým spotřebičům!

Nikdy si nehraj se světly, prskavkami, či svíčkami!

Nikdy neusínej u rozsvícených lampiček!

Nikdy neodcházej ven z domu, aniž bys vypnul elektrické spotřebiče!

 

Jak předcházet vzniku požáru venku:

Oheň rozdělávej jen za přítomnosti dospělé osoby!

Oheň by se neměl nikdy zapalovat v blízkosti lesa - 50 metrů, pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, v blízkosti trávy nebo obilí.

 

Je vhodné vybírat vždy taková místa, která nám umožní oddělit ohniště od okolního prostředí - vyhloubením díry, kameny nebo pískem a kde je dostatek vody pro následné uhašení ohně!

Oheň nerozdělávejte za extrémního počasí, např. za silného větru a velkého sucha!

V případě, že jdete na místo, poblíž kterého se nenachází žádný vodní zdroj, přineste si dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně!

Nikdy nerozdělávejte velký oheň s vysokými plameny a také nenechávejte oheň zbytečně dál hořet po dopečení špekáčků apod.!

Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru!

Nenechávejte mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v přímé blízkosti ohně!

Do ohně nikdy neházejte jakékoliv výbušné předměty!

Oheň neroznášejte po okolí!

Vždy oheň pečlivě uhaste dostatečným množstvím vody a ujistěte se, že opravdu už nehrozí jeho samovolné rozhoření! POZOR NA KOŘENY!

 

Jak se chovat, když už k požáru dojde:

V KRIZOVÉ SITUACI SE SNAŽ VŽDY ZACHOVAT KLID…

Co dělat jsi-li svědkem vzniku nebo účastníkem mimořádné události?

Jsi-li svědkem či účastníkem mimořádné události, oznam tuto událost na jednu z linek tísňového volání

 Jasně a stručně popiš vzniklou událost

 Bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověř bezprostřední situaci

 Poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo

 Vhodné je zajistit další charakteristické detaily události

 Můžeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření

 Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů

 Po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci a informuj je o tom, co vše jsi provedl

 Vyčkej k případnému podání svědectví k mimořádné události

 

Dříve než začneš telefonovat:

Ujisti se, že jsi sám udělal všechno pro své bezpečí - dostatečná vzdálenost od ohně!

Před telefonováním se uklidni a rozmysli si, co chceš do telefonu říci!

Vytoč číslo 150 nebo 112

Budeš hovořit s operačním důstojníkem a ten ti položí vždy nejméně tři základní otázky:

Ø Co se stalo? - Popíšeš událost a podáš základní informaci, např. požár vozidla po dopravní nehodě ....

Ø Kde se to stalo? - Co nejpřesněji udáš adresu události. Pokud nevíš přesnou adresu, snaž se sdělit co nejvíce údajů.

Ø Kdo volá? - Sdělíš své jméno a příjmení, adresu, telefon.

Nikdy nepokládej sluchátko dříve než operační důstojník. Ty na něco můžeš zapomenout, ale on dobře ví, co potřebuje vědět, aby včas povolal správné jednotky.

 

Na čísla tísňového volání se dá volat z mobilního telefonu, i když už v něm nemáš kredit!!

Jak správně hasit požár?

Kroky ke spuštění hasicího přístroje jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi. Prostudujte si návod a občas si jen tak sami pro sebe tu situaci představte, jak byste se zachovali.

Pravidlo č. 1 - zásah při požáru se musí provádět vždy po směru větru. Proud hasiva musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli do plamenů!

Pravidlo č. 2 - dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a hlavně na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa.

Pravidlo č. 3 - hasíme vždy odspoda nahoru

Pravidlo č. 4 - při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje hasit přerušovaně

Pravidlo č. 5 - pokud je to možné, použijte takový hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení hořící látky. Pokud totiž použijete nesprávný typ hasicího přístroje, můžete dokonce způsobit větší škody než samotný požár.

Co dělat v případě zasažení ohněm?

V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla „Zastav se, lehni si a kutálej

se!“

Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;

 

Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a zakryjte si obličej dlaněmi pro jeho ochranu (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);

 

Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto:

v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);

pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;

pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;

snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.

 

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla?

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.

Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat o tzv. nástražné výbušné systémy („profesionální“ nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu). Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici.

Jak v takové situaci postupovat?

Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;

S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho (neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop - otisky prstů, stopy DNA);

Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;

V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;

Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);

Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.

 

Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:

důvod volání;

místo nálezu;

své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;

po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář